VEDTEKTER FOR NORSK BOERBOEL

1. utgave, 2. september 2014

§ 1 NAVN

Organisasjonens navn er Norsk Boerboel, forkortes NBB. Foreningen ble stiftet 02.09.2014

§ 2 FORMÅL

NBBs formål er:

1. Å være en arena for entusiaster som ønsker å bidra til å arbeide for å vektlegge egenskaper og standard satt for hunderasen Boerboel av de internasjonale raseorganisasjonene South African Boerboel Breeders Association (SABT/SABBA) og Boerboel International (BI)

2. Å arbeide for at Boerboel skal være en mentalt sterk, typeriktig, og frisk rase.

3. Å arbeide for å fremme et godt miljø rundt Boerboel i Norge.

§ 3 JURIDISK PERSON

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 MEDLEMSKAP

NBB er åpen for alle som er interessert i rasen, og som ønsker medlemskap. NBB har allikevel rett til å nekte opptak av medlemmer som antas å kunne skade rasen, eller dens omdømme, NBB eller dens omdømme, og/eller hundesaken.

NBB kan avslutte medlemskap der medlem(mer) ikke følger klubbens retningslinjer. Person(er) som er dømt for dyremishandling etter "lov om dyrevern" har ikke stemmerett som medlem(mer), og kan ikke tas inn i styret i NBB. Medlemmer i NBB som avler/blander Boerboel med andre raser ekskluderes fra NBB på bakgrunn av at slik avl ikke er forenlig med klubbens intensjoner for rasen.

Ved avgjørelse om avslutning av medlemskap skal det være 2/3 enighet i styret.

§ 5 MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingent fastsettes for hvert år på klubbens årsmøte. 

Medlemskapet er løpende, og innbetalt kontingent gjelder fra den dato betaling er registrert av NNB og ett år fremover. Påminnelse sendes ut før utløp av medlemskap. Ved betaling via PayPal løper medlemskapet inntil medlemmet selv avslutter betalingen på sin PayPal-konto

Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent kan ikke påberope seg rettigheter i klubben, og vil etter seks måneder uten innbetalt medlemskontingent avsluttes som medlem av NBB, uten forutgående varsel.

§ 6 NBB PÅ INTERNETT

NBBs nettadresse er www.norskboerboel.no / www.norskboerboel.com 

I tillegg finnes NBB på Facebook: 
Informasjonsside fra Norsk Boerboel - https://www.facebook.com/norskboerboel
Norsk Boerboel Forum - https://www.facebook.com/groups/nbbforum/

Norsk Boerboel Forum er åpen for alle med interesse for Boerboel, det kreves ikke medlemskap i NBB. Siden administreres av styrets medlemmer, og NBB har utarbeidet retningslinjer for bruk av siden. Retningslinjene skal til enhver tid ligge på siden slik at deltakere kan lese disse. Retningslinjene for bruk av NBBs side på Facebook vedtas av styret i NBB.

§ 7 ÅRSMØTE

Årsmøte i NBB skal holdes hvert år innen utgangen av august. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år. Årsmøtet velger styre for NBB på bakgrunn av innkomne forslag og eventuelle benkeforslag.

§ 8 STYRETS SAMMENSETNING

Styret i NBB skal bestå av leder (ett år), nestleder (ett år), kasserer (to år), sekretær (to år), webmaster (ett år), en treffansvarlig (ett år) og to styremedlemmer (hver ett år). Webmaster for NBB må ikke nødvendigvis være medlem av styret, men er pålagt å følge styrets anvisninger for hvordan klubbsiden skal se ut, og hva den skal inneholde. Ved avstemminger i styret som gjelder NBBs sider på nett har Webmaster allikevel stemmerett ved avstemminger på lik linje med andre medlemmer av styret. 

På styremøte 12/1-15 ble det enstemmig vedtatt at styreleder har signaturrett for styrets medlemmer i Brønnøysundregisterne.

Styret velges ved avstemming på årsmøte.

Verv i styret i NBB er basert på frivillighet og gir ingen økonomiske fordeler, så som lønn. Ei heller gis utgiftsdekning, som for eksempel dekning av telefonutgifter, porto eller kjøregodtgjørelser. Utlegg for innkjøp til klubben refunderes ved framvist kvittering.

§ 9 BEDØMMINGER

Bedømminger skal foretas uten tilknytning til foreningsmedlem(mer) eller oppdrettere. Med dette menes at NBB for eksempel skal gjennomføre bedømminger på offentlig eller leid grunn. Dette for å forsikre uhildet bedømming av hund(er).

§ 10 UTMELDELSE

Utmeldelse fra NBB skal skje skriftlig til styret. Medlemskapet i NBB opphører automatisk ved manglende innbetaling av medlemskontingent eller dersom eksklusjon besluttes av styret.

§ 11 REVISJON

Revisjon av vedtekter skal godkjennes ved vedtak av årsmøtet.